การจัดกิจกรรมงานด้านวัฒนธรรมนี้ เป็นอีกส่วนสำคัญที่เป็นรากฐาน ของการสร้างสรรค์แนวร่วมทางธุรกิจใหม่ๆ เพราะการพูดคุยสื่อสารที่มีความสนใจเหมือนกัน เป็นผลให้การเข้าถึงสำหรับคู่สนทนา ทำได้ง่ายมากขึ้น ในงานสังคมด้านวัฒนธรรมนี้ จะเป็นการดึงดูดพลังชุมชน ที่อาจจะไม่สามารถถ่ายทอดความคิด ทางธุรกิจออกมาได้เอง แต่โชคดีที่ในไม่กี่ปีมานี้ มีนักธุรกิจที่พร้อมจะนำความรู้ ด้านวัฒนธรรมของชุมชน ออกมารังสรรค์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ

รูปแบบงานวัฒนธรรม

ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันในความคิด การจัดงานทางวัฒนธรรมนี้ อาจเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ มีรากฐานมากจากแหล่งเดียวกัน นั่นคือ แนวความคิดที่เหมือนกันนั่นเอง

1. งานวัฒนธรรมแบบยั่งยืน

คือ การนำความรู้ความสามารถ ของขุมชนเดิมที่มีอยู่แล้ว มาต่อยอดให้กลายเป็นประโยชน์ แก่สังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ นักธุรกิจได้นำจุดเด่นของชุมชน นำออกมาใช้เพื่อการแก้ปัญหา ของอีกชุมชนหรือสังคมหนึ่ง ให้อย่างมีปรสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเครื่องมือหรือแนวความคิด ที่จะสามารถเป็นแนวทางให้แก่ชุมชน ได้รับความสะดวกในการพัฒนาวัฒนธรรม ของตนเองที่มากขึ้นไปด้วย

2. งานวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ในส่วนนี้ จะเป็นงานวัฒนธรรมที่มีต้นกำเนิดจาก ความสามารถของท้องถิ่นในแต่ละชุมชน ที่ไม่ได้มีการนำมาต่อยอดขยายใดๆ หรืออาจจะเป็นที่รู้จักกันในวงแคบ ของในแต่ละชุมชน สิ่งจำเป็นจึงเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยให้การต่อยอดนั้นง่ายมากขึ้น ดังนั้น การที่นักธุรกิจเข้าไปมีส่วนร่วมนี้ จะยิ่งทำให้เกิดการกระจายทางความคิด รวมทั้งความสามารถของคนในท้องถิ่นนี้ อีกด้วย

เมื่อคนในชุมชนและนักธุรกิจ ได้รวมตัวออกมาสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจ ดังนี้ จะยิ่งทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากชาวบ้านได้พัฒนาความรู้ ของวัฒนธรรมตนเองอย่างยั่งยืน