ความละเอียดอ่อนของวัฒนธรรม ที่จะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างชุมขน และกลุ่มคนภาคธุรกิจได้อย่างดีนี้ เชื่อว่า จะต้องมีการเข้าใจในเนื้อหา และความพร้อมที่จะเข้าร่วมงาน