งานสังคมในประเทศไทยตอนนี้ ที่กำลังติดเทรนด์สำหรับผู้ประกอบการ ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ด้วยเหตุที่เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ ไปพร้อมๆ กับการแก้ปัญหาทางสังคมให้กับชุมชนนั้นๆ อีกด้วย จึงทำให้การจัดงานทางสังคมนั้น เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในไม่กี่ปีมานี้

ประเภทงานสังคม

กล่าวโดยรวมนั้น งานสังคมเราสามารถจำแนกออกได้หลายประเภท แต่ที่กลุ่มนักธุรกิจที่รายใหม่นั้น มีการมุ่งเน้นไปที่ 2 ประเภทได้แก่

1. งานสังคมด้านวัฒนธรรม

ในการจัดงานด้านวัฒนธรรมนั้น ผู้ประกอบการหลากหลายท่านต่างมุ่งเน้น ไปที่การช่วยเหลือชุมชนตามท้องถิ่นที่มี สินค้า ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงบริการที่โดดเด่นในชุมชนนั้น โดยผลักดันจุดเด่นเหล่านั้น ให้กลายเป็นการสร้างกำไรให้กับชุมชน เพราะสิ่งหนึ่งที่วัฒนธรรม มีบทบาทสำคัญกับชุมชนคือ ผลผลิตจากการสืบทอดมาอย่างช้านาน จากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นเมล็ดพันธ์ุที่ดี ที่พร้อมจะเป็นตัวสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนนั้นเอง

2.งานสังคมในวาระเทศกาลที่สำคัญ

ในวาระสำคัญที่ในประเทศไทยเรา มักจะจัดงานที่ยิ่งใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง ใจความสำคัญของแต่ละเทศกาลนี้ เป็นการเปิดช่องว่างให้งานสังคม ได้ออกมามีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างสรรค์ความคิด ไอเดีย ผลงาน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถ สร้างกำไรให้กับผู้ประกอบการได้ ในการรวมตัวกันทางสังคม สำหรับกิจกรรมวันสำคัญนี้ จะยิ่งทำให้การแสดงออกของผลิตภัณฑ์ มีความเด่นชัดและมีความหมาย ที่สามารถถ่ายทอดแก่ผู้รับได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ดังนี้เอง งานสังคมจึงเป็นกิจกรรม ที่สามารถสร้างผลกำไรให้กับทุกฝ่าย ทั้งในเรื่องการแก้ปัญหา ที่มาพร้อมกับกำไรของภาคธุรกิจ จึงทำให้ในไม่กี่ปีมานี้ มีนักธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์ ให้แข็งแรงขึ้นนั้น ต่างใช้วิธีการดังนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของทั้งภาคธุรกิจและชุมชน